Tiskem

Tiskem

23. 8. 2008

Čeątí výtvarníci se představují v Bavorsku


Mnichov - České umění oľívá v německém Mnichově. Práce tří generací výtvarníků ze čtyř malířských ateliérů Akademie výtvarného umění (AVU) teď mají moľnost vidět návštěvníci mnichovské galerie White BOX. Jde o jednu z mála prezentací českého výtvarna za hranicemi. Název výstavy - Transfer - symbolizuje přesun výtvarného umění z Česka zahraničnímu divákovi, ale také tendence, které předávají učitelé svým ľákům. Výstava zahrnuje práce šedesáti studentů, absolventů a jejich profesorů z praľské AVU. Přivezli obrazy krajin a měst, abstraktní malby nebo portréty s generačně rozdílným pojetím. Zatím co generace učitelů zaľila dobu nepříznivou pro moderní umění, mladí výtvarníci mají neomezené moľnosti. Přesto častokrát čerpají z dob, které umění nepřály.

Umění moderní i s mnohaletou kontinuitou
"Já, jako kaľdý patriot, si myslím, ľe naše umění nabízí určitou autenticitu, ľe má svůj vývoj a ľe na sebe navazuje docela plynule. Myslím si, ľe současná podoba české malby má své kořeny. A to je vlastně smysl celé výstavy," řekl výtvarník a vedoucí ateliéru malby AVU Michael Rittstein. Transfer je první ukázkou české malby v běľné zahraniční galerii od roku 2000. České výtvarné umění se totiľ do ciziny dostává většinou jen při příleľitosti oficiálních akcí, veletrhů nebo bienále. Kaľdý z vystavujících umělců tedy expozici chápe jako jedinečnou příleľitost představit se zahraničnímu publiku.
 
Výstaviště v továrně
Galerie White BOX sídlí v bývalém továrním komplexu, který je dnes mnichovským centrem kulturního a nočního ľivota. Uvádí výstavy, které představují výtvarné scény různých světových metropolí. "Snaľíme se ukázat hlavně výtvarné umění, které v jiných galeriích snadno nenajdete. Praha je od Mnichova nejbliľší hlavní město. Je blíľ neľ Berlín nebo Vídeň a přece o její výtvarné scéně mnoho nevíme," upozornil výtvarník a kurátor Ugo Dossi. Transfer je po roce 2000 jednou z prvních výstav českého výtvarného umění několika generací v zahraničí. Autoři ji plánují představit i v dalších evropských metropolích.

Eva Spáčilová

ČT24